Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Marc general per al tractament de la protecció de dades

  • Unitat 2. Els drets dels ciutadans en l'EGPD quan les Administracions Públiques tracten les seves dades personals

  • Unitat 3. Les Administracions Públiques com responsables en l'RGPD. Relacions amb els seus encarregats del tractament

  • Unitat 4. Altres mesures de responsabilitat activa: delegat de protecció de dades. Codis tipus. Certificacions. Transferències internacionals de dades

  • Unitat 5. Les autoritats de supervisió. El Comitè Europeu de Protecció de Dades. El règim sancionador en l'RGPD