Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1

    Unitat 1.  La jubilació del personal funcionari adscrit al règim general de Seguretat Social (5 hores)

  • Unitat 2

    Unitat 2. Jubilació del personal funcionari adscrit al règim de Classes Passives. El perllongament en el servei actiu (5 hores)