Unitat 3

Objectius Unitat 3

En acabar aquesta unitat, l’alumne ha de ser capaç de:

1. Explicar com afecta la corrupció a la protecció i gaudi dels drets humans i quins són els diferents vincles que hi ha entre ells.

2. Identificar els drets humans específics que poden ser vulnerats per la corrupció.

3. Analitzar l'impacte que el gènere pot tenir en la corrupció en diferents contextos.

4. Definir maneres d'implementar la transversalitat de gènere en els programes anticorrupció.