Unitat 4

Objectius Unitat 4

En acabar aquesta unitat, l’alumne ha de ser capaç de:

1. Comprendre la importància de la participació ciutadana en la lluita contra la corrupció, tant a nivell personal com a través de les organitzacions de la societat civil e identificar eines i oportunitats de participació ciutadana activa.

2. Descriure els múltiples mecanismes per detectar la corrupció i identificar-ne les seves fortaleses i debilitats.

3. Abordar críticament l'ús de tecnologies modernes en la detecció de la corrupció.