Ley Orgànica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (resumen)

Feu clic en l'enllaç (Lectura obligatòria) Llei 32007 igualtat.pdf per veure el fitxer.