2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Feu clic en l'enllaç Estatut bàsic de lempleat públic. Versió consolidada..pdf per veure el fitxer.