5. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Feu clic en l'enllaç 04. Llei 53-84_incompatibilitats.pdf per veure el fitxer.