14. Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’autoritza que el personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la CAIB i dels ens que integren el seu sector públic instrumental, i també el personal estatutari...

Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’autoritza que el personal funcionari i
laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que
integren el seu sector públic instrumental, i també el personal estatutari del Servei de Salut de les
Illes Balears, puguin superar el límit de l’article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, quan exerceixin l’activitat
de professor universitari associat