Punt 1, pàgs. 2 a 17. Drets de les dones víctimes de violència de gènere