Omet navegació

2.3. Autorització i signatura dels convenis de col·laboració

2.3.1. Signatura dels convenis de col·laboració

Per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la signatura dels convenis i els acords correspon:

Al president de la Comunitat Autònoma 

  • La signatura dels convenis de col·laboració i dels acords de cooperació amb l’Estat i les comunitats autònomes, així com la dels que se subscriuen amb òrgans constitucionals o estatutaris.
  • La signatura dels convenis que es formalitzen amb l’Administració General de l’Estat i que subscriuen els ministres, si bé pot delegar-la en un membre del Govern.
  • La signatura dels instruments de col·laboració o cooperació que versen sobre matèries de projecció exterior i de cooperació al desenvolupament que correspon subscriure amb institucions públiques d’altres països, sens perjudici que, excepcionalment, la pugui delegar en un altre membre del Govern.

Al conseller competent per raó de la matèria que en constitueix l’objecte

O bé al conseller que designa el Consell de Govern, la signatura de la resta dels convenis, sens perjudici que el president assumeixi l’atribució esmentada quan ho consideri oportú.

Tot això segons els articles 80 i 11 c) de l’LRJCAIB i l’article 11 h) de la Llei del Govern de les Illes Balears.

Per part de l’altra Administració pública signant del conveni, ha de signar-lo l’òrgan que estableix la seva normativa concreta i, si es tracta d’un conveni amb una persona física o jurídica privada, la persona que hi està facultada segons la seva normativa interna.


2.3.2. Autorització de convenis

Correspon al Consell de Govern l’autorització dels documents següents:

• Els convenis de col·laboració i els acords de cooperació amb l’Estat i les comunitats autònomes, així com els que se subscriuen amb òrgans constitucionals o estatutaris, amb independència de la seva quantia.
• Els convenis que es formalitzen amb l’Administració General de l’Estat i que subscriuen els ministres, amb independència de la seva quantia.
• Els instruments de col·laboració o cooperació que versen sobre matèries de projecció exterior i de cooperació al desenvolupament que correspon subscriure amb institucions públiques d’altres països.
• Els convenis que, per raó de la quantia, així ho exigeixi la legislació pressupostària. Actualment és necessària l’autorització del Consell de Govern quan l’import del conveni sigui superior a 500.000 euros, com estudiarem en la unitat següent.

Tot això, segons els articles 81 i 11 b) de l’LRJCAIB i l’article 19.11 de la Llei del Govern de les Illes Balears, i sens perjudici de les possibles regulacions relatives a la delegació de competència o de signatura.