Omet navegació

B. La representació

La representació es regula a l’article 5 de la Llei:

Article 5. Representació

1. Els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, i s’han d’entendre amb aquest les actuacions administratives, excepte en cas de manifestació expressa en contra de l’interessat.

2. Les persones físiques amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, sempre que ho prevegin els seus estatuts, poden actuar en representació d’altres davant les administracions públiques.

3. Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit, aquesta representació es presumeix.

4. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s’entén acreditada la representació efectuada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica corresponent, o a través de l’acreditació de la seva inscripció al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració pública competent.

5. L’òrgan competent per tramitar el procediment ha d’incorporar a l’expedient administratiu l’acreditació de la condició de representant i dels poders que té reconeguts en aquell moment. El document electrònic que acrediti el resultat de la consulta al registre electrònic d’apoderaments corresponent té la condició d’acreditació a aquests efectes.

6. La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.

7. Les administracions públiques poden habilitar amb caràcter general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització de determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. Aquesta habilitació ha d’especificar les condicions i obligacions a què es comprometen els qui així adquireixin la condició de representants, i determina la presumpció de validesa de la representació llevat que la normativa d’aplicació prevegi una altra cosa. Les administracions públiques poden requerir, en qualsevol moment, l’acreditació de la representació esmentada. No obstant això, l’interessat sempre pot comparèixer per si mateix en el procediment.

Conclusions importants d’aquest article:

1. Hi ha la possibilitat d’actuar mitjançant representant.

2. La representació pot recaure en qualsevol persona.

3. D’aquest apartat es desprèn que en la Llei existeixen dues modalitats de representació en funció de la importància de l’acte respecte del procediment en qüestió. Així, mentre que perquè els actes i les gestions de mer tràmit la representació es presumeix, s’estableix que per dur a terme determinades actuacions aquesta representació ha de ser acreditada. Els actes que s’assenyalen a l’apartat 3 són els actes que tenen una major rellevància i els que, per tant, afecten més els drets dels interessats, perquè suposen la terminació del procediment o la renúncia dels drets exercits en el mateix.

4. La falta o insuficient acreditació de la representació no impedirà que es tingui per realitzat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti l’acreditació o s’esmeni el defecte dins del termini de deu dies que haurà de concedir a aquest efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.

5. Les administracions públiques podran habilitar amb caràcter general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització de determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. Aquesta habilitació haurà d’especificar les condicions i obligacions a les quals es comprometen els que així adquireixin la condició de representants, i determinarà la presumpció de validesa de la representació excepte si la normativa d’aplicació preveu una altra cosa. Les administracions públiques podran requerir, en qualsevol moment, l’acreditació d’aquesta representació. No obstant això, sempre podrà comparèixer l’interessat per si mateix en el procediment.