Omet navegació

C. Registre electrònic d'apoderaments

Tenint en compte la voluntat que impregna tota la Llei que el funcionament de l’Administració sigui íntegrament electrònic, l’article 6 preveu la creació dels registres electrònics d’apoderaments.

Article 6. Registres electrònics d'apoderaments

1. L’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals disposen d’un registre electrònic general d’apoderaments, en el qual s’han d’inscriure, almenys, els de caràcter general atorgats apud acta, presencialment o electrònicament, per part de qui tingui la condició d’interessat en un procediment administratiu a favor de representant, per actuar en el seu nom davant les administracions públiques. També hi ha de constar la validació efectuada del poder.

En l’àmbit estatal, aquest registre és el Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat.

Els registres generals d’apoderaments no impedeixen l’existència de registres particulars en cada organisme en què s’inscriguin els poders atorgats per efectuar tràmits específics en aquell. Cada organisme pot disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments.

2. Els registres electrònics generals i particulars d’apoderaments pertanyents a totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables entre si, de manera que se’n garanteixin la interconnexió, la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica de les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que s’hi incorporin.

Els registres electrònics generals i particulars d’apoderaments han de permetre comprovar vàlidament la representació dels qui actuïn davant les administracions públiques en nom d’un tercer, mitjançant la consulta a altres registres administratius similars, al registre mercantil, de la propietat, i als protocols notarials.

Els registres mercantils, de la propietat i dels protocols notarials han de ser interoperables amb els registres electrònics generals i particulars d’apoderaments.

3. Els assentaments que s’efectuïn als registres electrònics generals i particulars d’apoderaments han de contenir, almenys, la informació següent:

a) Nom i cognoms o la denominació o raó social, document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document equivalent del poderdant.

b) Nom i cognoms o la denominació o raó social, document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document equivalent de l’apoderat.

c) Data d’inscripció.

d) Període de temps pel qual s’atorga el poder.

e) Tipus de poder segons les facultats que atorgui.

4. Els poders que s’inscriguin als registres electrònics generals i particulars d’apoderaments han de correspondre a alguna de les tipologies següents:

a) Un poder general perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

b) Un poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

c) Un poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder.

A aquests efectes, per ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques s’han d’aprovar, amb caràcter bàsic, els models de poders inscriptibles al registre i distingir si permeten l’actuació davant totes les administracions d’acord amb el que preveu la lletra a) anterior, davant l’Administració General de l’Estat o davant les entitats locals.

Cada comunitat autònoma ha d’aprovar els models de poders inscriptibles al registre quan se circumscrigui a actuacions davant la seva Administració respectiva.

5. L’apoderament apud acta s’ha d’atorgar mitjançant compareixença electrònica a la seu electrònica corresponent fent ús dels sistemes de signatura electrònica que preveu aquesta Llei, o bé mitjançant compareixença personal a les oficines d’assistència en matèria de registres.

6. Els poders inscrits al registre tenen una validesa determinada màxima de cinc anys a comptar de la data d’inscripció. En tot cas, en qualsevol moment abans de la finalització del termini esmentat el poderdant pot revocar o prorrogar el poder. Les pròrrogues atorgades pel poderdant al registre tenen una validesa determinada màxima de cinc anys a comptar de la data d’inscripció.

7. Les sol·licituds d’inscripció del poder, de revocació, de pròrroga o de denúncia d’aquest es poden dirigir a qualsevol registre, i aquesta circumstància ha de quedar inscrita al registre de l’Administració o organisme davant el qual tingui efectes el poder, amb efectes des de la data en què es produeixi la inscripció esmentada.

Del contingut d’aquest article cal destacar:

1. L’Administració general de l’Estat, la de les comunitats autònomes i la de les entitats locals disposaran d’un registre electrònic d’apoderament en el qual almenys s’hauran d’inscriure els poders generals atorgats apud acta, per qui ostenti la condició d’interessat en el procediment administratiu, a favor d’un representant, perquè aquest actuï en el seu nom davant les administracions públiques.

2. Els registres electrònics d’apoderaments han de ser plenament interoperables entre si, de manera que es garanteixi la interconnexió, compatibilitat informàtica i transmissió telemàtica de les sol•licituds, escrits i comunicacions que s’hi incorporin.

3. Són característiques que s’atribueixen als poders inscrits en els registres electrònics d’apoderaments:
Inscripció. Podrà fer-se en qualsevol registre i ha de quedar inscrita aquesta circumstància en el registre de l’Administració o organisme davant el qual tingui efectes el poder (art. 6.7.).

Validesa. Una validesa màxima de cinc anys des de la data d’inscripció, amb efectes des que es produeixi la inscripció (art. 6.6.).

Revocabilitat. Durant la vigència el poderdant podrà revocar el poder atorgat, podent efectuar-se en qualsevol registre (art. 6.6.).

Pròrroga. Durant la vigència el poderdant podrà prorrogar el poder atorgat i es podrà efectuar en qualsevol registre, amb una validesa màxima de cinc anys des de la data d’inscripció (art. 6.6.).