Omet navegació

1. Objecte i àmbit d'aplicació

Tal i com assenyala l’Exposició de Motius de la nova llei d’igualtat del Parlament de les Illes Balears, el seu principi inspirador és la igualtat entre dones i homes, en el sentit estricte de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, en el món laboral, educatiu, sanitari, social en general i també en allò que fa referència a la necessària coresponsabilitat en les unitats familiar, amb la finalitat que les dones gaudeixin completament de tots els drets cívics, de ciutadania. Amb aquesta ambiciosa proposta es construeix l’article primer del cos normatiu, erigint-se com un dret a la consecució de tots els mecanismes, mesures i recursos necessaris per tal de garantir la igualtat d’oportunitat i la no discriminació en qualsevol de les etapes i circumstàncies de la vida. Per tant, no es tracte d’un article més, sinó que, a més d’encapçalar la llei, crea el dret a la necessària existència d’aquets mitjans. Amb aquesta normativa, el Govern pretén anar més enllà d’una declaració d’intencions, atès que fixa per llei drets i obligacions en matèria d’igualtat, tant en l’Administració pública com en entitats privades. La llei s’emmarca en el compliment dels acords de governabilitat de l’executiu i demostra la transversalitat de les polítiques d’igualtat a totes les conselleries i entre totes les institucions. El seu abast es pot comprovar a l’article 2 del text, on s’estableix de manera taxativa l’àmbit d’aplicació:

1. Aquesta llei és aplicable a les administracions públiques de les Illes Balears.

2. En els termes que determina aquesta llei, s’entén per administracions públiques de les Illes Balears:

a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens que n’integren el sector públic instrumental.

b) L’Administració dels consells insulars i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

c) L’Administració local insular i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

d) La Universitat de les Illes Balears.

3. Així mateix, és aplicable a la resta dels poders públics i també a les persones físiques i jurídiques, en ambdós casos en els termes i l’abast que estableix aquesta llei.

A més de incloure a l’Administració pública en tots els seus nivells i diferents estaments, cal destacar també la inclusió de la Universitat.