Omet navegació

4. Bibliografia

  • Dictamen del Projecte de Llei Rge. Núm. 3379/16, d’igualtat de dones i homes. 
  • Donoso López, S.; Portero Ronda, C.; Sandalinas Félez, L. (2009). La igualtat d’oportunitats entre dones i homes al mercat laboral: el repte dels plans d’igualtat. Projecte Aurora. Barcelona.
  • Glossari de termes de referència. Grup d’Estudis de Gènere. Universitat de les Illes Balears.
  • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.