Omet navegació

2. Principis bàsics

Com veurem en unitats properes, la llei de manera innovadora defineix, per primera vegada, les competències de cada institució de les Illes Balears en aquest àmbit; estableix i defineix les competències que han de tenir totes les institucions en matèria d’igualtat fixa prohibicions i sancions que van des dels 3.000 euros fins als 90.000 per infringir la normativa en matèria d’igualtat d’oportunitats, i inclou la creació de noves figures com l’Observatori de la Igualtat o el defensor o defensora de la Igualtat de Dones i Homes. A més de fer referencia expressament a les institucions, la llei també allarga el seu significat fins a totes les persones físiques i jurídiques que subscriguin contractes o convenis de col·laboració o siguin beneficiàries dels ajuts o les subvencions que concedeixen els poders públics i, a més a més, a totes les actuacions que promoguin o duguin a terme persones físiques o jurídiques privades. La novetat es troba quan es defineixen els que fins ara s’havien establert com a conceptes generals, amb una gran càrrega de buits interpretatius. Aquesta concreció en els termes es veu reflectida, entre d’altres, en la definició que fa la llei de què s’ha d’entendre per poder públic, fent extensible aquest terme a les institucions, les administracions públiques de les Illes Balears i els organismes i les entitats que en depenen, i qualsevol entitat o organisme considerat sector públic o poder adjudicatari d’acord amb l’àmbit subjectiu que estableixi la legislació bàsica estatal en matèria de contractes. Els anomenats pilars fonamentals sobre els que s’ha fabricat la llei són els següents:

a) La igualtat de tracte de dones i homes, que implica l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, en els àmbits polític, social, laboral, cultural, esportiu, de la salut, educatiu i econòmic, en particular quant a l’ocupació, a la formació professional i a les condicions laborals.

b) L’adopció de les mesures necessàries per eliminar la discriminació i la subordinació històrica de les dones, especialment les que incideixen en la creixent feminització de la pobresa.

c) L’apoderament de les dones en tot el contingut de les polítiques públiques adreçades a la consecució de la igualtat de dones i homes.

d) L’adopció de mesures per eradicar la violència masclista, la violència familiar i totes les formes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació i identitat sexuals i de gènere, per garantir el dret a viure sense violència.

e) El reconeixement de la maternitat lliure i decidida i dels drets sexuals i reproductius, amb la finalitat d’evitar efectes negatius i obstacles en el desenvolupament de les llibertats de les dones.

f) La coresponsabilitat, arran del repartiment equilibrat entre dones i homes de les responsabilitats familiars, les tasques domèstiques i l’atenció de les persones en situació de dependència.

g) L’adopció de les mesures específiques destinades a eliminar les desigualtats de fet per raó de sexe que hi pugui haver en els diferents àmbits.

h) L’especial protecció del dret a la igualtat de tracte de les dones que estan en risc de patir múltiples situacions de discriminació per edat, ètnia, origen social, nacionalitat, religió, salut, orientació i identitat sexuals, especialment de les dones víctimes de tracte per a l’explotació sexual.

i) La protecció especial del dret a la igualtat de tracte de les dones immigrants.

j) La promoció de l’accés als recursos de qualsevol tipus entre les dones que desenvolupen la seva activitat en el sector primari i la seva participació en igualtat de condicions i oportunitats en l’economia i en la societat.

k) La paritat, composició equilibrada de dones i homes, en els òrgans de representació i de presa de decisions, segons la Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

l) L’impuls de les relacions entre les administracions, les institucions i els agents socials basades en els principis de col·laboració, coordinació i cooperació, per garantir la igualtat entre dones i homes.

m) L’adopció de les mesures necessàries per fer un ús no sexista del llenguatge i, en tot cas, per evitar la invisibilitat de les dones per mitjà del llenguatge.

n) La garantia i la promoció d’una imatge de les dones i els homes fonamentada en la igualtat de sexes en tots els àmbits de la vida pública i privada.

o) L’adopció de mesures de coresponsabilitat en la vida personal, la familiar i la professional de les dones i els homes a les Illes Balears.

p) L’impuls de l’efectivitat del principi d’igualtat en les relacions entre particulars.

q) La incorporació del principi d’igualtat de gènere, el respecte envers la diversitat afectiva i sexual i la coeducació en el sistema educatiu de les Illes Balears.

r) L’adopció de mesures d’acció positiva que assegurin la igualtat d’homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, la formació, la promoció professional, la igualtat salarial, les condicions de feina i la incentivació de la igualtat en la negociació d’acords i convenis laborals.

s) La incorporació del principi d’igualtat de gènere en el sistema sanitari de les Illes Balears i en totes les polítiques de salut.

t) El reconeixement del dret de les dones al propi cos i als drets sexuals i reproductius