Omet navegació

6.1. Primeres notes

Les cometes són un signe que es posa al principi i al final de determinats mots o fragments per distingir-los del text general. Fixem-nos que parlam d’un signe doble perquè en la seqüència destacada sempre trobarem unes cometes d’obertura i unes altres de tancament; en aquest sentit, recordem-nos sempre d’escriure les cometes finals.

D’acord amb el propòsit d’aquest material didàctic, només parlarem dels usos de les cometes que més es relacionen amb la puntuació i deixarem de banda els que consideram més lligats a qüestions de grafia. Així doncs, en els apartats següents no trobarem una exposició exhaustiva de tota la casuística que donen de si les cometes.

En clau de sol

En qüestions rítmiques, les cometes poden suposar un lleuger canvi de to en el discurs quan es tracta de reproduir una citació, per exemple. Contràriament, el canvi de tonalitat és més evident i obligat quan es tracta de reproduir l’estil directe, que igualment es marca amb cometes. Tots aquests conceptes ara apareguts es reprendran en parlar dels usos d’aquest signe.

Finalment, no hem d'oblidar que, tant si escrivim a mà com sobre teclat, les cometes d'obertura i les de tancament s'escriuen enganxades a les paraules que inicien o acaben la seqüència.

Nota afinada número 1: tipus de cometes

Hi ha tres tipus de cometes: les anomenades cometes baixes (« »), les cometes altes (" ") i les cometes simples (' '). Aquestes darreres, com que tenen uns usos molt específics, no seran objecte de cap altre comentari.

Normalment, quan escrivim a mà, utilitzam les cometes altes; es tracta d'una pràctica del tot habitual que és ben legítim que tengui continuïtat. També solem recórrer a aquest tipus de cometes quan escrivim sobre teclat.

En canvi, si es tracta de texts que poden ser impresos, és recomanable fer servir les cometes baixes.

Nota afinada número 2: cometes dins cometes

En cas de trobar-nos en la necessitat d'escriure entre cometes una seqüència situada dins un text que ja du cometes, escriurem primer les baixes i, seguidament, les altes, les quals serviran per delimitar el fragment intern. D'aquesta manera, des d'un punt de vista gràfic queda prou diferenciat el text general respecte del fragment. Tanmateix, aquesta coincidència de cometes no és gaire comuna.