Omet navegació

6.2. Usos de les cometes delimitadores

Hem dividit els usos de les cometes en dos grans blocs: el primer fa referència a la funció delimitadora d’aquest signe dins el discurs (apartat A següent), mentre que el segon presenta més vinculació a aspectes ortogràfics i tipogràfics (apartats B i C). Com ja hem comentat més amunt, les qüestions de grafia relacionades amb les cometes només seran anunciades, perquè ultrapassen els objectius d’aquest material didàctic.

A) Citacions i transcripcions

Des del vessant de la puntuació, les cometes serveixen per indicar on comencen i on acaben les citacions i les transcripcions, les quals solen correspondre a la reproducció de fragments escrits en una obra o a les paraules pronunciades per algú.

Nota afinada: ubicació del punt amb les cometes

Si la citació o la transcripció acaba amb punt, podem optar en tots els casos per situar-lo fora de les cometes, de manera que la seqüència afectada només quedi delimitada al final amb les cometes de tancament. Aquesta opció ens sembla més senzilla i pràctica que no la d’escriure punt final dins i fora de les cometes.

B) Caràcter especial

Quan un mot o una expressió s’empren en un sentit especial, això és, diferent del seu significat més comú, es poden ressaltar mitjançant les cometes. Normalment es tracta de formes emprades d’un mode especialment expressiu, irònic o humorístic, o pertanyents a un registre molt informal, o pròpies de l’argot, etc.

C) Títols i noms

En un terreny encara més ortogràfic i tipogràfic, i a manera d’anunci, cal manifestar que les cometes també serveixen per destacar paraules o fragments que corresponen a títols o denominacions de diverses activitats acadèmiques, culturals i lúdiques; texts i documents de caire tècnic; parts d’obres de creació, etc. Ens referim, concretament, a noms de congressos, jornades...; títols de projectes i estudis...; títols de parts d’algunes obres literàries, musicals...; noms de campanyes i lemes...; etc.

Un, dos... provant, provant!

Diu l'autor de Lóbilott, en el prefaci de la seva novel·la:

«Us convid, doncs, que passeu i tragueu de cada lletra, a cada paraula, quelcom més que una història escrita envers allò predictible. Desitj poder arribar a guanyar amb cada cop de mà sobre el tinter la vostra raó, el vostre cor. Bons i dolents per si mateixos dissoldran contrarietats, emperò jo vull lluitar en bona contesa perquè els significats ocults d'aquesta obra humil [...] serveixin perquè l'experiència personal de cadascú millori [...].

»Com bé sabeu, "les guerres no fan ni valents ni herois; només les persones són coratjoses i titàniques, sense que faci falta cap guerra per demostrar-ho..." Jo propòs».

F. J. Carrión, Lóbilott, tras la Triaca de Males-Teales (traducció i adaptació)

Què repassam?

Els punts suspensius entre claudàtors indiquen que s’ha omès una part del text original.