Omet navegació

Sistemes d'identificació dels interessats en el procediment

Els interessats poden identificar-se electrònicament davant les administracions públiques i ho han de fer a través de qualsevol sistema amb un registre previ de l’interessat com a usuari i permeti a l’Administració garantir-ne la identitat.

D’acord amb el que estableix l’article 9.2. de la Llei, s’admeten els sistemes següents:

- Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats, de signatura electrònica expedits pels prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».

- Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats, de segell electrònic expedits pels prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».

- Sistemes de clau concertada.

- Qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s’estableixin.