Omet navegació

3. Marc estatal

A nivell estatal, l’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. L’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives, i alhora, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, exigeix la incorporació amb caràcter transversal del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al conjunt d’activitats que duguin a terme o hi participin els poders públics. A continuació es fa un recull d’alguna de les peces normatives que composen la legislació espanyola establerta per combatre la discriminació per raó de gènere i identitat de gènere:

Per raó de gènere

Per raó d’identitat de gènere

Llei 30/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l’impacte de gènere en les disposicions normatives elaborades per el Govern.

Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

Llei Orgànica 3/2005, de 8 de juliol, per a la persecució extraterritorial de la pràctica de la mutilació femenina.

 

Llei 33/2006, de 30 d’octubre, sobre la igualtat de home i dona en l’ordre de successió dels títols nobiliaris.

 

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

 

Reial Decret 1370/2007, de 19 d’octubre, per el que es regula la Comissió Interministerial d’Igualtat entre dones i homes.

 

Taula 1. legislació anti-discriminatòria