Omet navegació

1.1 DEFINICIÓ DE PRESSUPOST

El pressupost és un acte legislatiu mitjançant el qual s’autoritza la despesa màxima que l’executiu pot dur a terme durant un període de temps determinat en les actuacions que detalladament s’especifiquen. Aquestes despeses es financen amb els ingressos de què disposa la comunitat autònoma i amb les quanties que es preveu recaptar.

Es tracta, doncs, d’una previsió d’ingressos i una autorització de despesa.

L’article 35 de la Llei 14/14 estableix que els pressuposts generals de comunitat autònoma constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:

  • Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer els ens que integren el sector públic administratiu de la comunitat autònoma i de les previsions de les despeses i de les variacions d’actius i passius dels ens que integren el seu sector públic empresarial i fundacional.
  • Els drets o els ingressos del conjunt dels ens integrants del sector públic autonòmic que es preveuen liquidar durant l’exercici.