Omet navegació

1.3 PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS (article 5 LLF)

La comunitat autònoma de les Illes Balears està sotmesa als principis pressupostaris següents:

a) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 D’acord amb això, l’elaboració, l’aprovació i l’execució del pressupost i la resta d’actuacions que afecten les despeses o els ingressos, s’han de dur a terme en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera coherent amb la normativa europea i amb la legislació estatal bàsica.

b) Pressupost anual.

 Sens perjudici d’això, es poden elaborar els plans d’inversió pluriennals que siguin necessaris per al compliment adequat dels plans econòmics regionals i dels plans comarcals específics, que s’han d’integrar anualment en els pressuposts generals de la comunitat autònoma.

c) Pluriennalitat.

 L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressuposts de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei s’han d’enquadrar en un marc pressupostari a mitjan termini compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeixen l’aprovació i l’execució dels pressuposts, i amb els principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, de conformitat amb la normativa europea i la normativa estatal bàsica.

d) Unitat de caixa de la hisenda pública.

 Mitjançant la centralització de tots els fons i els valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

e) Pressupost brut. 

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s’han d’aplicar als pressuposts pel seu import íntegre, i no es poden atendre obligacions mitjançant minoració dels drets per liquidar o ja ingressats i viceversa, llevat dels casos prevists en aquesta llei o degudament autoritzats en normes de rang legal (les operacions s’han de comptabilitzar pel seu import íntegre. Per exemple, si me’n deuen 100 i jo he de reconèixer obligacions per 1.000 a favor del mateix beneficiari, no puc comptabilitzar una OP per 900, hauré de comptabilitzar un ingrés de 100 i una despesa de 1.000; si es vol tramitar una compensació de deutes s’haurà de fer d’acord amb l’establert a l’article 17 de la Llei de finances).

f) No afectació dels ingressos.

 Els ingressos s’han de destinar a satisfer el conjunt de les obligacions econòmiques, llevat que per llei s’estableixi l’afectació a finalitats determinades (és necessari informe preceptiu del conseller d’Hisenda). Les despeses amb finançament afectat (DFA ) són una excepció.

g) Control intern.

 L’exerceix la Intervenció General de la comunitat autònoma. El control intern pot ser a priori (fiscalització prèvia), concomitant (mentre es tramita l’expedient de despesa) o a posteriori (control financer i auditories).

h) Comptabilitat pública

Tant per reflectir tota classe d’operacions i de resultats de l’activitat econòmic financera com per facilitar totes les dades o la informació en general que siguin necessàries per desenvolupar l’activitat esmentada i per retre els comptes corresponents. En tot cas, els comptes del sector públic de la comunitat autònoma s’han de retre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al Tribunal de Comptes, d’acord amb les disposicions que regulen les funcions d’aquests òrgans, i s’han de sotmetre a l’examen i l’aprovació del Parlament de les Illes Balears d’acord amb el que disposa l’article 50.7. de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

i) Transparència. 

La comptabilitat de l’Administració de la comunitat autònoma i de la resta d’entitats integrants del sector públic, i també els pressuposts i les liquidacions, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar-ne la situació financera, els compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i, en general, l’observança de les normes estatals bàsiques i europees en aquesta matèria. A aquest efecte, el pressupost general i el compte general de la comunitat autònoma han d’incloure informació sobre totes les entitats subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

j) Prudència. 

L’execució de les despeses s’ha d’adequar, tant com sigui possible, a la recaptació efectiva dels ingressos.

k) Pressupost en equilibri.

L’import total del pressupost inicial de despeses no pot superar en cap cas l’import de les previsions d’ingressos. Així mateix, el pressupost ha d’estar equilibrat des del punt de vista dels objectius anuals d’estabilitat pressupostària.