Omet navegació

1.5- ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA

D’acord amb l’article 37 de la Llei de finances, els estats de despeses dels ens del sector públic administratiu s’han d’estructurar d’acord amb les classificacions següents:

 1.  La classificació orgànica. Agrupa els crèdits assignats per seccions pressupostàries, les quals es poden subdividir en òrgans o centres gestors de nivell inferior (Qui).
 2.  La classificació funcional. Agrupa els crèdits per consideració a les finalitats o als objectius que es pretenen aconseguir. A aquest efecte, la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha d’establir un sistema d’objectius que serveixi de marc a la gestió pressupostària i que faci possible classificar els crèdits per programes. D’acord amb això, aquesta classificació consta, com a mínim, de tres nivells: el primer, relatiu al grup de funció; el segon, a la funció, i el tercer, a la subfunció. Això no obstant, aquesta classificació es pot ampliar en un o dos nivells relatius al programa i al subprograma, respectivament (Què).
 3.  La classificació econòmica. Agrupa els crèdits segons la naturalesa econòmica de les despeses, les quals s’han de separar en operacions corrents, operacions de capital, operacions financeres i fons de contingència. Els capítols corresponents a aquesta classificació s’han de desglossar en articles i aquests, al seu torn, en conceptes, els quals es poden dividir en subconceptes (quin tipus de despesa).
 4.  Així mateix, i pel que fa al capítol de despeses en inversions reals, s’hi ha d’incloure una classificació territorial per àmbits insulars i, si escau, per municipis. Les ordres d’elaboració dels pressuposts generals de cada exercici determinen els crèdits que s’han de territorialitzar, en l’actualitat les inversions reals (capítol VI) i les transferències a ens locals (articles 46 i 76).

Les previsions contingudes en els estats d’ingressos dels ens del sector públic administratiu (article 39 de la Llei de finances) s’estructuren d’acord amb les classificacions següents:

 1.  La classificació orgànica. Agrupa els ingressos prevists per seccions pressupostàries, les quals es poden subdividir en òrgans o centres gestors de nivell inferior (Qui).
 2.  La classificació econòmica. Agrupa els ingressos segons la naturalesa econòmica i distingeix entre ingressos per operacions corrents, ingressos per operacions de capital i ingressos per operacions financeres. Els capítols corresponents a aquesta classificació s’han de desglossar en articles, i aquests, al seu torn, en conceptes, els quals es poden dividir en subconceptes (quin tipus d’ingrés és).


El Conseller competent en matèria de pressuposts dicta anualment una ordre mitjançant la qual es fixen les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la CAIB i estableix l’estructura pressupostària.

Estructura actual dels pressuposts:

Estructura del pressupost de despeses

Orgànica  funcional  Econòmica  Territorial  Fons finalista (si es DFA)
XXXXX. XXXXXX. XXXXX. XX. XXXXX

Orgànica

Qui gasta (XXXXX). 5 posicions. Per exemple: 14101

Es desglossa en:

 • Les dues primeres posicions són la secció pressupostària 14
 • Les tres primeres posicions són el centre gestor 141
 • Les cinc posicions són el centre de cost 14101

Funcional

En què es gasta (objectius que es volen aconseguir, activitats que cal dur a terme, polítiques) (XXXXXX). 6 posicions. Per exemple: 313D01

Es desglossa en:

 • X, grup de funció 3
 • XX, funció 31
 • XXX, subfunció 313
 • XXXX, programa 313D
 • XXXXXX, subprograma 313D01

Econòmica

Naturalesa econòmica de la despesa (XXXXX). 5 posicions. Per exemple: 22000.

Es desglossa en :

 • X, capítol 2
 • XX, article 22
 • XXX, concepte 220
 • XXXXX, subconcepte 22000

Els capítols de despesa són els següents:

Despeses corrents:

 • Capítol I Despeses de personal
 • Capítol II Despeses corrents en béns i serveis.
 • Capítol III Despeses financeres
 • Capítol IV Transferències corrents

Fons de contingència

 • Capítol V fons de contingència

Despeses de capital

 • Capítol VI Inversions reals
 • Capítol VII Transferències de capital

Despeses financeres

 • Capítol VIII Actius financers
 • Capítol IX Passius financers

Territorial

On es produeix la despesa (obligació de territorialitzar el capítol VI, d’inversions reals i les partides corresponents a transferències a ens locals, articles 46 i 76).

 • 10 Mallorca
 • 11 Palma
 • 20 Menorca
 • 30 Eivissa
 • 40 Formentera

Fons finalista

Partides amb finançament afectat (XXXXX). Com a curisiotitat, cal dir  que en l’actualitat les dues primeres posicions són l’exercici econòmic de l’ ingrés, excepte en els fons europeus (els ingressos es recapten prèvia certificació i revisió, regla n+2).

Estructura del pressupost d’ingressos

Orgànica  Econòmica  Fons finalista
XXXXX. XXXXX. XXXXX

 

Orgànica

Qui ingressa (XXXXX).

Es desglossa en:

 • XX, secció pressupostària 14
 • XXX, centre gestor 141
 • XXXXX, centre d’ingrés 14101

Econòmica

Naturalesa econòmica de l’ingrés (XXXXX).

Es desglossa en:

 • X, capítol 4
 • XX, article 40
 • XXX, concepte 400
 • XXXXX, subconcepte 40000

Els capítols d’ingrés són:

Operacions corrents:

 • Capítol I Imposts directes
 • Capítol II Imposts indirectes
 • Capítol III Taxes, prestació de serveis i altres ingressos
 • Capítol IV Transferències corrents
 • Capítol V Ingressos patrimonials

Operacions de capital

 • Capítol VI Alienació d’inversions reals
 • Capítol VII Transferències de capital

Operacions financeres

 • Capítol VIII Actius financers
 • Capítol IX Passius financers

Fons finalista

Partides amb finançament afectat (XXXXX).