Omet navegació

1.2 ÀMBIT SUBJECTIU DE LA LLEI DE FINANCES (ART. 1.3)

Als efectes de la Llei de finances, formen part del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears els òrgans i les entitats següents:

 1.  Les institucions i els òrgans de la comunitat autònoma de les Illes Balears que regula l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i que no s’integren en l’Administració de la comunitat autònoma, sens perjudici del règim particular que estableixen les normes que regulen el funcionament i l’autonomia pressupostària d’aquests òrgans. En tot cas, el règim de comptabilitat i de control d’aquests òrgans s’ha de regir per les normes especials corresponents, sense que els sigui aplicable en aquestes matèries aquesta llei (per exemple, Parlament, SCIB).
 2.  L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 3.  Els organismes autònoms dependents de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 4.  El Servei de Salut de les Illes Balears, el qual s’ha de subjectar al règim aplicable als organismes autònoms a què es refereix la lletra c) anterior, sens perjudici de les especialitats contingudes en aquesta llei i en la resta de les normes legals aplicables a aquesta entitat.
 5.  L’Agència Tributària de les Illes Balears, que es regeix pel que estableix la normativa específica reguladora d’aquesta entitat i, supletòriament, pel règim aplicable als organismes autònoms a què es refereix la lletra c) anterior.
 6.  La Universitat de les Illes Balears i els ens que en depenen, sens perjudici del règim particular que estableixen les normes que en regulen el funcionament i l’autonomia pressupostària.
 7.  Els consorcis adscrits a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb l’article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que han d’aplicar les normes que estableix aquesta llei per als organismes autònoms a què es refereix la lletra c) anterior en tot el que sigui compatible amb la naturalesa jurídica d’aquests ens i la seva normativa específica.
 8.  El Consorci de Transports de Mallorca, que ha d’aplicar el règim jurídic propi dels consorcis a què fa referència la lletra anterior, sens perjudici de les especialitats contingudes en la normativa que regula aquesta entitat.
 9.  Les entitats públiques empresarials dependents de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 10.  L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que ha d’aplicar el règim jurídic propi de les entitats públiques empresarials a què fa referència la lletra anterior, sens perjudici de les especialitats contingudes en la normativa reguladora d’aquest ens.
 11.  Les societats mercantils públiques dependents de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 51 de la Llei 7/2010.
 12.  Les fundacions del sector públic dependents de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 55 de la Llei 7/2010.


Així mateix, s’han de regir pels preceptes d’aquesta llei que ho prevegin expressament la resta d’entitats que s’hagin d’incloure en el sector d’administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per aplicació de les regles del sistema europeu de comptes nacionals i regionals, a què es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i també les entitats amb participació íntegra o majoritària de diferents administracions públiques i no integrades en el sector públic de cap Administració territorial matriu en les quals l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears tengui, directament o per mitjà d’ens instrumentals, la participació major.

D’acord amb la Llei de finances, el sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears es classifica en (article 1.5.):

L’àmbit d’aplicació de la Llei de finances ajuda a entendre quins pressuposts integren els pressuposts generals de la comunitat autònoma (article 35.3 Llei 14/14):

 1.  El pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2.  El del Parlament de les Illes Balears.
 3.  El de la resta d’òrgans estatutaris.
 4.  El de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
 5.  El dels organismes autònoms dependents sense pressupost propi (s’integren en seccions separades per a cada entitat, tret que la seva llei de creació estableixi que disposa de pressupost propi).
 6.  Els pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears.
 7.  El de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
 8.  El de la resta d’entitats que integren el sector públic administratiu, llevat del pressupost de la Universitat de les Illes Balears.

Els consorcis adscrits a la comunitat autònoma disposen de pressupost propi, llevat dels consorcis la integració dels quals en el pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma s’aprovi mitjançant un acord motivat del Consell de Govern a proposta conjunta del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts i del conseller sectorial corresponent. En aquest cas, s’han d’integrar en el pressupost d’aquesta Administració en seccions separades per a cada consorci.