Omet navegació

1.7 - VINCULACIONS DELS CRÈDITS

Per tal d’evitar els efectes excessivament limitadors que es poden produir com a conseqüència de l’aplicació del principi d’especialitat quantitativa, la Llei 14/2014 estableix que les lleis anuals de pressuposts establiran les regles de vinculació de crèdits que han de regir durant l’exercici. Amb la regla general de vinculació es respecta el qui (classificació orgànica) i el què (classificació funcional), però s’agrupen els crèdits en funció de la naturalesa econòmica de la despesa.

Regla general pel que fa al pressupost de despeses de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears

La vinculació és orgànica pel que fa a la secció, funcional a l’àmbit del programa i econòmica al de capítol, llevat del capítol I, que és de l’àmbit de secció i capítol, i del capítol VI, que és de l’àmbit de secció, programa i article.

  • Per als capítols II, III, IV, V, VII, VIII i IX

Orgànica pel que fa a secció, funcional de programa i econòmica a l’àmbit de capítol.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

 

XXXXXX.

 

XXXXX.

 

XX.

  • Per al capítol I

Orgànica a l’àmbit de secció i econòmica al de capítol.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

 XXXXXX.

 XXXXX.

 XX.

  • Per al capítol VI

Orgànica a l’àmbit de secció, funcional al de programa i econòmica a l’àmbit d’article.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

 

XXXXXX.

 

XXXXX.

XX.

Regles particulars:

1- Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits del subconcepte 121.21, corresponents a sexennis.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

 XXXXXX. 160XX. XX.

XXXXX.

 XXXXXX. 12121. XX.

2. Els crèdits corresponents a l’article 15 queden vinculats a l’àmbit de secció i d’article.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

 XXXXXX. 15XXX. XX.

3 . Els crèdits corresponents a totes les partides pressupostàries relatives a una mateixa despesa amb finançament afectat queden vinculats pel que fa a la secció.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial  Fons finalista

XXXXX.

XXXXXX.

XXXXX.

XX.

XXXXX

4. Els crèdits corresponents a la secció pressupostària 37 queden tots vinculats entre si. Orgànica funcional Econòmica Territorial

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

37XXX.

XXXXXX.

XXXXX.

XX.5. Els crèdits corresponents a totes les partides del subprograma 223B01 queden vinculats entre si Orgànica funcional Econòmica Territorial

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

223B01.

XXXXX.

XX.

Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears, Regla general per al Servei de Salut de les Illes Balears, tots els capítols:

Orgànica pel que fa al centre gestor, funcional a la funció i econòmica a l’àmbit de capítol.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

XXXXXX.

XXXXX.

XX.


Regla particular

El concepte 160, que és a l’àmbit de concepte.

Orgànica Funcional  Econòmica  Territorial 

XXXXX.

XXXXXX.

160XX.

XX.

Regles especials, CAIB, ATIB, IB-Salut

  1. Els crèdits que corresponen a despeses amb finançament afectat no poden quedar vinculats a uns altres que no tenguin aquest caràcter ni la mateixa finalitat.
  2. Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres partides que no tenguin aquest caràcter.
  3. No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al pagament de subvencions o transferències amb assignació nominativa.