Omet navegació

2.1 Titulars de la potestat reglamentària

La Constitució atribueix la potestat reglamentària al Govern de l'Estat:

Article 97

El Govern dirigeix la política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució i les lleis.

L'establiment, en l'article 152.1 de la Constitució, d'un esquema bàsic d'organització institucional en els estatuts d'autonomia, en què apareix, d'una banda, l'Assemblea Legislativa, i de l'altra, un Consell de Govern "amb funcions executives i administratives", permet localitzar en aquest darrer òrgan la potestat reglamentària, seguint el paral·lelisme de l'organització estatal.

Article 152

  1. En els Estatuts aprovats pel procediment a què es refereix l'article anterior, l'organització institucional autonòmica es basarà en una Assemblea Legislativa elegida per sufragi universal d'acord amb un sistema de representació proporcional que asseguri, a més, la representació de les diverses zones del territori; un Consell de Govern amb funcions executives i administratives, i un president, elegit per l'Assemblea d'entre els seus membres, i nomenat pel rei, a qui correspon la direcció del Consell de Govern, la suprema representació de la respectiva Comunitat.

Així, els estatuts d'autonomia reconeixen la potestat reglamentària al Consell de Govern.

D'aquesta manera, l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears indica, en l'article 57.1, que el Govern de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat que exerceix funcions executives i administratives i dirigeix la política general, i en l'article 58.2 preveu que el Govern té la potestat reglamentària en les seves competències.

En aquest curs ens centrarem en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i no entrarem en l'estudi de la potestat reglamentària de l'Estat ni dels ens locals.

L'article 46 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, el Govern de les Illes Balears, es refereix als titulars de la potestat reglamentària, en els termes que exposarem a continuació.

La potestat atribuïda directament per l'Estatut d'autonomia al Govern és una potestat reglamentària originària, ja que deriva del mateix Estatut d'autonomia i no és necessari que hi hagi una llei que li atorgui aquesta potestat.

Per contra, el president i els consellers només posseeixen potestat reglamentària derivada, que deriva d'una habilitació legal. L'Estatut d'autonomia no els atorga aquesta potestat, però tampoc no prohibeix que pugui atorgar-se per llei. En conseqüència, la Llei del Govern atribueix al president i als consellers potestat reglamentària en els supòsits que acabam d'estudiar.