Omet navegació

2.3.2 Procediment d'urgència

D'acord amb l'article 61 de la Llei del Govern, el conseller competent pot acordar la tramitació urgent del procediment d'elaboració d'avantprojectes de disposicions reglamentàries del Govern quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Quan sigui necessari perquè la norma entri en vigor en el termini exigit per a la transposició de directives comunitàries o l'establert en altres lleis o normes del dret de la Unió Europea.
  • Quan es donin circumstàncies excepcionals degudament acreditades que requereixin l'aprovació i l'entrada en vigor urgent de la disposició.

La tramitació per via d'urgència implica que:

  • Els terminis prevists per a la realització dels tràmits del procediment d'elaboració es redueixen a la meitat.

  • Els terminis de les audiències i de la informació pública es redueixen a cinc dies.

Les circumstàncies que motiven la tramitació urgent del procediment han de constar degudament justificades a la resolució d'inici.