Omet navegació

2.3 Tràmits que integren el procediment d’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

La potestat reglamentària ha d'exercir-se mitjançant un procediment que, en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es regula en la Llei 1/2019, del Govern de les Illes Balears (article 53 i següents).

Aquest procediment d'elaboració normativa capítol s'ha de seguir en l'elaboració dels avantprojectes de llei, dels projectes de decret legislatiu i dels projectes de disposicions reglamentàries.

Estan exclosos d'aquest procediment el projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma, els decrets llei i els projectes de disposicions reglamentàries de caràcter organitzatiu.

No obstant, per a l'aprovació de les disposicions reglamentàries de caràcter organitzatiu dictades pel Govern o pels consellers s'ha de dictar la resolució d'inici del procediment, els informes preceptius prevists legalment i, si n'és el cas, l'informe en relació amb la despesa pressupostària que generi.

El procediment d'elaboració de les disposicions administratives consta de diversos tràmits, que han de quedar documentats en l'expedient electrònic corresponent.

Dins el procediment d'elaboració normativa, la Llei del Govern distingeix:

◦ Procediment ordinari.

◦ Procediment d'urgència.

◦ Procediment simplificat d'elaboració de texts consolidats de reglaments.

L'article 55 de la Llei del Govern regula la consulta prèvia com un tràmit anterior a l'inici del procediment d'elaboració normativa. Disposa que, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, se substanciarà una consulta pública, d'acord amb la normativa bàsica estatal. A aquest efecte, el conseller competent per a l'inici del procediment ha d'ordenar la substanciació d'una consulta pública a través del lloc web, amb la finalitat que la ciutadania tengui la possibilitat d'emetre la seva opinió durant un termini adequat a la naturalesa de la matèria i, en tot cas, no inferior a deu dies.

Sobre la vinculatorietat del resultat d'aquesta consulta prèvia, en el Dictamen 40/2018, relatiu a l'avantprojecte de Llei del Govern de les Illes Balears, el Consell Consultiu va indicar:

[...] este Consejo Consultivo considera que el resultado de la participación solo tiene efectos administrativos internos preparatorios de la redacción de los proyectos de disposiciones normativas; consecuentemente, no son jurídicamente vinculantes las posibles opiniones manifestadas en dicho trámite preceptivo aunque sin duda, dependiendo de la reacción que pudiera tener una determinada propuesta normativa ante un concreto sector social o económico, sí pudiera tener el efecto de que el órgano impulsor de la norma se retractase de su iniciativa.

No és necessària la consulta prèvia en els casos següents:

a) En les normes pressupostàries.

b) En les normes organitzatives.

c) Quan concorrin raons greus d'interès públic que ho justifiquen.

d) Quan les normes tenguin una escassa incidència econòmica, jurídica o social.

e) Quan les normes no imposin obligacions rellevants als destinataris.

f) Quan les normes recullin aspectes parcials d'una matèria.

g) Quan el contingut de la regulació vengui substancialment determinat per una norma de rang superior o per acords vinculants adoptats, d'acord amb la legislació bàsica, per òrgans mixts Estat - comunitat autònoma.

h) En casos de tramitació urgent del procediment normatiu.

Pel que fa als supòsits prevists a les lletres c), d) i e), han de constar degudament justificats en l'expedient.

Sobre aquestes excepcions cal tenir en compte les consideracions del Consell Consultiu contingudes en l'esmentat Dictamen 40/2018:

[...] Los términos «graves», «escasa», «relevantes», etc. son conceptos jurídicos indeterminados que deberán concretarse en el caso en concreto mediante, a juicio de este Consejo Consultivo, un informe justificativo elaborado al efecto que, evidentemente, deberá incorporarse también al expediente.