Omet navegació

2.2 Forma de les disposicions reglamentàries

Les disposicions generals adopten les formes següents, atenent a l'òrgan que les dicta:

  • Decret: les disposicions generals adopten la forma de decret si són aprovades pel Govern o pel president.

  • Ordre: les disposicions generals adopten la forma d'ordre si són aprovades pels consellers.

Això es preveu en l'article 47 de la Llei de Govern de les Illes Balears, que, a més, regula altres qüestions relatives a la forma de les disposicions generals:

  • Els decrets són signats pel president, o pel president i el conseller competent en la matèria.

  • Les ordres són signades pel conseller competent.

  • Les ordres que afecten més d'una conselleria són signades pel conseller encarregat de la secretaria del Consell de Govern.

  • Les disposicions reglamentàries han d'incloure un preàmbul que expressi la finalitat de les mesures adoptades en la regulació i el marc normatiu en què s'insereix.

Hem de tenir en compte les diferències entre les disposicions generals i els actes administratius, els quals no hem de confondre, encara que puguin ser dictats pels mateixos òrgans.

Per tant, és convenient fer referència en aquest apartat a la forma dels actes administratius, segons l'article 42 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

  • Els actes dictats pel president adopten la forma de decret.

  • Els actes dictats pel Govern i per les comissions delegades adopten la forma d'acord.

  • Els actes dictats pel vicepresident i pel conseller adopten la forma de resolució.

  • Els actes dictats per altres òrgans han d'adoptar la forma de resolució i, si es tracta d'òrgans col·legiats, la d'acord.