Omet navegació

A. Concepte

L’acte administratiu és la plasmació de la voluntat de l’Administració en l’exercici de l’activitat administrativa; és una declaració de l’Administració per la qual s’aplica, a un cas concret, l’ordenament jurídic per mitjà de la tramitació d’un procediment que és una sèrie ordenada de tràmits l’essència dels quals és garantir l’encert de la decisió que es pren i que s’ajusta a l’ordenament jurídic.

Es defineix a l’article 34 de la Llei 39/2015:

Article 34. Producció i contingut

1. Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a instància de l’interessat, s’han de produir mitjançant l’òrgan competent i s’han d’ajustar als requisits i al procediment establert.

2. El contingut dels actes s’ha d’ajustar al que disposa l’ordenament jurídic i s’ha de determinar i adequar a les seves finalitats.