Omet navegació

D. Execució

L’últim capítol (el VII) del títol IV, al qual ens referirem breument, regula l’execució.

L’article 97 de la Llei es refereix al títol habilitant per a l’execució. L’acció d’execució requereix prèviament l’existència d’un acte administratiu que obligui algú a fer o no alguna cosa. L’execució sense acte a executar seria un contrasentit i l’acte d’execució cauria en la nul·litat de ple dret en no poder complir-se jurídicament.

L’acte administratiu que serveix de base a l’acte executiu ha d’establir una obligació i aquesta obligació no s’ha d’haver complert perquè es pugui imposar l’execució forçosa. L’acte que acordi l’execució ha de ser notificat a l’interessat (art. 97.2.).

D’altra banda, l’article 98 es refereix a l’executorietat dels actes administratius. El privilegi de l’executorietat dels actes administratius és la qualitat de tot acte administratiu de produir els seus efectes normals. El fonament jurídic de tal privilegi és la presumpció de legalitat de l’acte i la necessitat que es realitzin els interessos públics.

Com a norma general els actes de les administracions públiques subjectes a dret administratiu seran immediatament executius tret que es produeixi la suspensió de l’execució de l’acte, es tracti d’una resolució d’un procediment sancionador contra la qual càpiga algun recurs en via administrativa, o bé d’una disposició que estableixi el contrari o es necessiti aprovació o autorització superior.

L’execució forçosa d’un acte administratiu, regulada a l’article 99, implica l’aplicació pràctica de la declaració que es conté en aquest acte administratiu, no obstant la resistència (activa o passiva) de la persona obligada al seu compliment. Amb els mitjans d’execució forçosa, l’Administració porta a efecte el contingut íntegre dels actes administratius malgrat l’incompliment voluntari per part de l’obligat.

Finalment, els articles del 100 al 104 es refereixen als mitjans d’execució forçosa, que són: el constrenyiment sobre el patrimoni, l’execució subsidiària, la multa coercitiva i la compulsió sobre les persones.