Omet navegació

C. Tramitació simplificada

La tramitació simplificada del procediment administratiu comú de les administracions públiques està prevista a l’article 96 de la LPACAP.

Quan raons d’interès públic o la falta de complexitat del procediment així ho aconsellin, les administracions públiques podran acordar, d’ofici o a sol•licitud de l’interessat, la tramitació simplificada del procediment.

En qualsevol moment del procediment anterior a la seva resolució, l’òrgan competent per a la seva tramitació podrà acordar continuar conformement a la tramitació ordinària.

Quan l’Administració acordi d’ofici la tramitació simplificada del procediment haurà de notificar-ho als interessats. Si algun manifestés la seva oposició expressa, l’Administració haurà de seguir la tramitació ordinària.

Els interessats podran sol·licitar la tramitació simplificada del procediment. Si l’òrgan competent per a la tramitació aprecia que no concorre cap de les raons previstes a l’apartat 1, podrà desestimar aquesta sol·licitud en el termini de cinc dies des de la seva presentació, sense que existeixi possibilitat de recurs per part de l’interessat. Transcorregut l’esmentat termini de cinc dies s’entendrà desestimada la sol·licitud.

En el cas de procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, si una vegada iniciat el procediment administratiu l’òrgan competent per a la seva tramitació considera inequívoca la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió, així com la valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització, podrà acordar d’ofici la suspensió del procediment general i la iniciació d’un procediment simplificat.

En el cas de procediments de naturalesa sancionadora, es podrà adoptar la tramitació simplificada del procediment quan l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que, d’acord amb el previst a la normativa reguladora, hi ha prou elements de judici per qualificar la infracció com a lleu, sense que càpiga l’oposició expressa per part de l’interessat prevista a l’apartat 2.

Tret que resti menys per a la seva tramitació ordinària, els procediments administratius tramitats de manera simplificada hauran de ser resolts en 30 dies, a comptar des del següent al que es notifiqui a l’interessat l’acord de tramitació simplificada del procediment. Constaran només dels tràmits següents:

  1.  Inici del procediment d’ofici o a sol·licitud de l’interessat.
  2.  Esmena de la sol·licitud presentada, si escau.
  3.  Al·legacions formulades a l’inici del procediment durant el termini de cinc dies.
  4.  Tràmit d’audiència, només quan la resolució hagi de ser desfavorable per a l’interessat.
  5.  Informe del servei jurídic, quan aquest sigui preceptiu.
  6.  Informe del Consell General del Poder Judicial, quan aquest sigui preceptiu.
  7.  Dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma en els casos en què sigui preceptiu. Des que se sol·liciti el dictamen al Consell d’Estat, o òrgan equivalent, fins que aquest sigui emès, es produirà la suspensió automàtica del termini per resoldre. L’òrgan competent sol·licitarà l’emissió del dictamen en un termini tal que permeti complir el de resolució del procediment. El dictamen podrà ser emès en el termini de 15 dies si així ho sol·licita l’òrgan competent. En tot cas, a l’expedient que es remeti al Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent, s’inclourà una proposta de resolució. Quan el dictamen sigui contrari al fons de la proposta de resolució, amb independència que s’atengui o no aquest criteri, l’òrgan competent per resoldre acordarà continuar el procediment conformement a la tramitació ordinària, la qual cosa es notificarà als interessats. En aquest cas, s’entendran convalidades totes les actuacions que s’haguessin dut a terme durant la tramitació simplificada del procediment, a excepció del dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent.
  8.  Resolució. En el cas que un procediment exigís la realització d’un tràmit no previst a l’apartat anterior, haurà de ser tramitat de manera ordinària.