Omet navegació

1.1 Introducció


Imatge obtinguda <http://www.caib.es/sites/repositori/f/82843>

D'acord amb l'article 39 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears), el sistema institucional autonòmic està integrat per:

  • el Parlament,
  • el Govern,
  • el president de la Comunitat Autònoma i
  • els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.

L'article 57 de l'Estatut d'autonomia defineix el Govern de les Illes Balears com l'òrgan col·legiat que exerceix funcions executives i administratives i dirigeix la política general. Està format pel president, els vicepresidents, si escau, i els consellers, i el seu règim jurídic està previst en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

El Govern és un òrgan de doble naturalesa:

  • D'una banda, és un òrgan col·legiat que encarna essencialment el poder executiu de la Comunitat Autònoma, que es configura com una institució d'autogovern.
  • De l'altra, és un òrgan superior de l'Administració ─que depèn d'aquest─ i està dotat de les atribucions polítiques, executives i normatives que exigeix el text estatutari.

De conformitat amb els articles 58 i 47 de l'Estatut d'autonomia, el Govern té la potestat reglamentària en les seves competències i li correspon la iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa. Així mateix, correspon al Govern l'aprovació de disposicions amb rang de llei, com són els decrets llei i els decrets legislatius. En síntesi, i respecte de la matèria objecte d'aquest curs, cal distingir tres tipus de funcions que corresponen al Govern:

  • Potestats legislatives del Govern: el Govern és el competent per aprovar disposicions amb rang de llei, com són els decrets legislatius i els decrets llei.
  • El Govern exerceix la iniciativa legislativa, mitjançant l'elaboració, l'aprovació i la tramesa posterior de projectes de llei al Parlament.
  • Li correspon l'exercici de la potestat reglamentària, en l'àmbit de les seves competències.

L'objecte d'aquest curs és estudiar la potestat normativa del Govern de les Illes Balears, centrada principalment en la facultat del Govern de dictar normes reglamentàries, però cal tenir en compte que el Govern també és competent per aprovar els decrets llei i els decrets legislatius i també participa en l'elaboració de lleis, mitjançant l'exercici de la iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa, per la qual cosa també en farem una breu menció, encara que la potestat legislativa o facultat per dictar lleis correspongui al Parlament.

Així, farem breument referència a la iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa, a l'aprovació dels decrets legislatius i decrets llei. Però els continguts es centraran sobretot en l'elaboració de disposicions administratives de caràcter general, sense oblidar una referència especial a la potestat reglamentària dels consells insulars.

Amb caràcter previ, també, cal recordar els conceptes de llei i de disposicions administratives de caràcter general, la relació entre ambdós conceptes i la distinció de les disposicions administratives amb el concepte d'acte administratiu.