Omet navegació

1.5 L'exercici de la iniciativa legislativa del Govern de les Illes Balears

La potestat legislativa o facultat de dictar lleis correspon a les Corts Generals i a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, en funció de les competències que tenguin atribuïdes.

Aquesta funció legislativa consisteix en l'elaboració, la tramitació i l'aprovació de les lleis, mitjançant el procediment legislatiu, regulat, en l'àmbit de l'Estat, en els articles 87 de la Constitució i en els reglaments de les cambres.

Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Parlament exerceix la potestat legislativa, mitjançant l'elaboració de les lleis (articles 40 i 48 de l'Estatut d'autonomia). El procediment legislatiu autonòmic es preveu en els articles 47 i 48 de l'Estatut d'autonomia i en els articles 116 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

En aquest cas, no estam parlant del procediment legislatiu en sentit estricte, que es tramita en el Parlament, sinó de la iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa, que correspon al Govern, mitjançant la presentació de projectes de lleis al Parlament.

Així, segons els articles 47 de l'Estatut d'autonomia i 116 del Reglament del Parlament, la iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa pertoca als diputats i al Govern de les Illes Balears.

En conseqüència, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, regula la iniciativa legislativa en el títol IV (Iniciativa legislativa i potestats normatives del Govern).

L’article 43 diu que el Govern exerceix la iniciativa legislativa mitjançant l’elaboració, l’aprovació i la tramesa posterior dels projectes de llei al parlament.

A continuació fa referència als principis de bona regulació, aplicables en l’exercici de la iniciativa legislativa, i a la publicitat de les disposicions legals, en el mateix sentit que fa respecte a les disposicions reglamentàries.

Finalment, a l’article 53 i següents estableix el procediment d’elaboració normativa, el qual s’ha de seguir en l’elaboració dels avantprojectes de llei, dels projectes de decret legislatiu i dels projectes de disposicions reglamentàries, i que s’estudiarà en el següent apartat.