Omet navegació

1.2.3 Disposicions del Govern amb rang o força de llei

Disposicions del Govern amb rang o força de llei

(decrets legislatius i decrets llei: són normes que emanen del Govern i tenen rang de llei)

Decrets legislatius

Concepte: són disposicions normatives amb rang o força de llei que el Govern dicta en virtut d'habilitació o autorització expressa de les Corts. Es regulen en els articles 82 a 85 de la Constitució, que estableixen que les Corts Generals poden delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei sobre matèries no reservades a llei orgànica.

Aquesta delegació legislativa suposa l'existència de dues lleis: una llei de delegació o llei delegant, aprovada per les Corts, que té rang de llei ordinària i que comprèn uns principis o directrius i un mandat específic al Govern perquè aprovi el decret legislatiu; i una llei delegada (el decret legislatiu), que aprova el Govern, dins els límits de la delegació.

Modalitats: hi ha dues modalitats de decrets legislatius, que són:

  • Texts articulats, que tenen per objecte articular (és a dir, desenvolupar en forma d'articles) la regulació continguda en els principis o les directrius fixats en una llei de bases.
  • Texts refosos, que tenen per objecte refondre (és a dir, reunir) diversos textos legals en un de sol.

Regulació: en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 48 de l'Estatut d'autonomia, després de reconèixer la potestat legislativa del Parlament mitjançant l'elaboració de lleis, estableix que el Parlament pot delegar en el Govern de la Comunitat Autònoma la potestat de dictar normes amb rang de llei, en els mateixos termes i supòsits de delegació que preveu la Constitució, i afegeix que no poden ser objecte de delegació l'aprovació de les lleis que necessiten, per ser aprovades, una majoria especial.

La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, es refereix als decrets legislatius en l’article 44, en el qual indica que en el cas que preveu l’Estatut d’autonomia, el Govern pot dictar normes amb rang de llei que reben el nom de decrets legislatius. Pel que fa a la seva elaboració, s’ha de seguir el procediment d’elaboració normativa que estableix la llei del Govern (article 53 i següents).

Decrets Llei

Concepte: són normes jurídiques amb rang de llei que emanen, per via d'excepció, del Govern; és a dir, d'un òrgan que no té atribuït el poder legislatiu.

Règim jurídic: l'article 86 de la Constitució en preveu el règim jurídic:

  • Són normes provisionals, que només formaran part de l'ordenament jurídic d'una manera definitiva mitjançant la convalidació posterior per part del Congrés dels Diputats, que pot convalidar-los, derogar-los o tramitar-los com a projectes de llei.
  • L'òrgan competent per dictar el decret llei és el Govern de l'Estat. No es preveu que els consells de govern de les comunitats autònomes puguin dictar aquest tipus de normes, però tampoc no es prohibeix aquesta possibilitat.

Així, en el nostre cas, l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears preveu expressament aquesta possibilitat. Concretament, segons l'article 49, en cas de necessitat extraordinària i urgent, el Consell de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei, que no poden afectar els drets establerts en l'Estatut, les matèries objecte de lleis de desplegament bàsic de l'Estatut d'autonomia, el règim electoral general ni l'ordenament de les institucions bàsiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquests decrets llei queden derogats si en el termini improrrogable dels trenta dies subsegüents d'haver-se promulgat no són validats expressament pel Parlament després d'un debat i d'una votació de totalitat.

També la llei del Govern preveu aquesta possibilitat de dictar mesures legislatives en forma de decret llei, en els casos i amb les limitacions que preveu l’Estatut d’Autonomia (article 45).

  • El pressupost de fet que habilita el decret llei és la necessitat extraordinària i urgent, que haurà de ser apreciada pel Govern i controlada -a posteriori- pel Congrés dels Diputats o el Parlament, en el nostre cas.
  • Hi ha determinades matèries que no poden ser regulades per decret llei: no poden afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets i les llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general. En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no poden regular les matèries previstes en l'article 49 de l'Estatut d'autonomia, que hem esmentat abans.