Omet navegació

1.3.1 Concepte i característiques de les disposicions administratives

Les disposicions administratives o reglaments són normes emanades del Govern i de les administracions públiques. Són normes, integren l'ordenament jurídic i constitueixen font del dret, subordinades a la llei, a la qual complementen.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques, es refereix a les disposicions administratives en diversos articles del títol VI ( de la iniciativa legislativa i de la potestat per dictar reglaments i altres disposicions ), en els quals regula:

 • La potestat reglamentària.

 • Els principis de bona regulació.

 • L'avaluació normativa i adaptació de la normativa vigent als principis de bona regulació.

 • La publicitat de les normes.

 • La planificació normativa.

 • La participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de reglaments.

En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, fa referència a les disposicions administratives en el títol IV ( Iniciativa legislativa i potestats normatives del Govern), en el qual regula:

 • La potestat reglamentària.

 • La forma de les disposicions reglamentàries.

 • El principi de jerarquia normativa.

 • Els principis de bona regulació.

 • L'avaluació i adaptació de la normativa reglamentària vigent als principis de bona regulació.

 • La transparència i participació ciutadana en el procediment d'elaboració normativa a través del lloc web.

 • La publicitat de les normes.

 • El procediment d'elaboració normativa (Aplicable a l'elaboració dels avantprojectes de llei, dels projectes de decret legislatiu i dels projectes de disposicions reglamentàries).