Omet navegació

1.3.2 Principis aplicables a les disposicions administratives de caràcter general

Són els prevists en els preceptes esementats anteriorment: principi de jerarquia, principi de competència, principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació) i principi de publicitat.

Principi de Jerarquia

L'ordenament jurídic administratiu té una estructura jerarquitzada o piramidal, en la qual una norma jurídica no en pot contradir una altra de rang superior. En la cúspide d'aquesta piràmide hi ha la Constitució; per sota, les lleis, i per sota, a la base, les disposicions administratives.

En conseqüència, les disposicions reglamentàries no poden vulnerar la Constitució ni les lleis.

A més, les disposicions administratives s’han d’ajustar a l’ordre de jerarquia que estableixin les lleis. Cap disposició administrativa no pot vulnerar els preceptes d’una altra de rang superior.

Així, d'acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears, les disposicions administratives s'ajusten a la jerarquia següent:

- En primer lloc, els decrets aprovats pel Consell de Govern o pel president.

- En segon lloc, les ordres dels consellers.

Principi de competència

El principi de jerarquia és insuficient, i s'ha de completar amb el principi de competència. Cal tenir en compte l'àmbit competencial atribuït als òrgans amb potestat reglamentària, ja que hi ha una pluralitat de disposicions administratives que procedeixen de distintes administracions públiques, que actuen en el seu àmbit competencial propi. En el Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern i el president tenen potestat per dictar disposicions administratives, però la relació entre aquestes no es regeix pel principi de jerarquia, sinó de competència, ja que tenen la mateixa jerarquia però àmbit competencial diferent.

D'altra banda, i com a conseqüència del principi de reserva de llei, segons el qual hi ha una sèrie de matèries que únicament poden ser regulades per llei, les disposicions administratives tampoc no poden regular les matèries que la Constitució (i els estatuts d'autonomia) reconeixen de la competència de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Sense perjudici de la seva funció de desplegament o col·laboració respecte a la llei, no poden tipificar delictes, faltes o infraccions administratives, establir penes o sancions, així com tributs, exaccions parafiscals o altres càrregues o prestacions personals o patrimonials de caràcter públic.

Principis de bona regulació

El Govern de les Illes Balears, en l'exercici de la potestat reglamentària, ha d'actuar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica (article 129 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

El preàmbul dels de projectes de reglament han d'informar sobre l'adequació a aquests principis.

Així:

-En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa ha d'estar justificada per una raó d'interès general, s'ha de basar en una identificació clara dels fins perseguits i ha de ser l'instrument més adequat per garantir-ne la consecució.

-En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa que es proposi ha de contenir la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir amb la norma, després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions als destinataris.

-A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s'ha d'exercir de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l'actuació i la presa de decisions de les persones i empreses.

-En aplicació del principi de transparència, les administracions públiques han de possibilitar l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés d'elaboració, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; han de definir clarament els objectius de les iniciatives normatives i la seva justificació en el preàmbul o exposició de motius; i han de possibilitar que els destinataris potencials tinguin una participació activa en l'elaboració de les normes.

-En aplicació del principi d'eficiència, la iniciativa normativa ha d'evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i ha de racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.

Amb relació amb aquets principis, la Llei del Govern de les Illes Balears estableix que:

-El Consell de Govern ha d'aprovar els criteris d'elaboració normativa en relació amb la reducció del nombre de normes reguladores, la simplificació dels procediments i la reducció de càrregues administratives per a la ciutadania, així com la qualitat formal de les normes i de la seva redacció.

-Les conselleries competents han d' avaluar els reglaments vigents de la comunitat autònoma pel que fa al compliment dels principis de bona regulació, l'adequació de les normes als objectius prevists i la justificació dels costs, així com les càrregues administratives que comporten aquestes normes.

-En el lloc web de l'administració autonòmica hi ha d'haver un espai específic en el qual es puguin consultar les iniciatives normatives i l'estat de la tramitació, així com les consultes prèvies a l'elaboració de l'esborrany, a fi de garantir que els ciutadans disposin d'accés permanent a la informació que, a la vegada, faciliti la participació i la presentació de suggeriments per mitjans telemàtics.

Principi de publicitat

Les disposicions administratives, perquè produeixin efectes, s'han de publicar en el diari oficial corresponent. Com totes les normes escrites, manquen d'eficàcia i força d'obligar mentre no es publiquin; és a dir, si no es publiquen no tenen efectes. Per tant, la publicació íntegra de la disposició seria el darrer tràmit en el procediment d'elaboració de les disposicions generals, que constitueix un requisit d'eficàcia.

D'acord amb la Llei del Govern de les Illes Balears:

-Les disposicions reglamentàries s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè entrin en vigor i produeixin efectes jurídics.

-S'han de publicar en el lloc web específic de l'administració autonòmica les normes autonòmiques degudament actualitzades i addicionalment, de manera facultativa, establir altres mitjans de publicitat complementaris.