Omet navegació

Efectes de lleis sobre gestió del temps

Recordem que en moltes ocasions es produeixen els efectes de lleis sobre la gestió del temps:

  • Invertim molt temps en activitats accessòries.
  • La nostra productivitat decreix al llarg del dia.
  • Les interrupcions continuades ens treuen molt temps.

 

Més endavant veurem com s’ha d’actuar davant aquestes situacions.

Tot allò que s’aparta del funcionament normal de l’activitat suposa un element negatiu que cal tenir en compte a l’hora de gestionar el temps. Quan s’analitzen les tasques que s’han dut a terme durant el dia, s’ha de ser capaç d’avaluar quins factors en la realització d’aquestes n’han afavorit l’execució amb èxit i quines no.

En aquests aspectes, és necessari posar atenció especial a allò que s’ha posat en funcionament per emprar adequadament el temps, ja que en molts casos aquest serà el factor determinant en aquest èxit a l’hora de dur a terme una activitat. Només si som conscients d’això, aconseguirem una realització adequada.

Recordem que en moltes ocasions es produeixen els efectes de lleis sobre la gestió del temps. Una bona manera d’aconseguir-ho és descriure cadascuna d’aquestes accions i les conseqüències positives de dur-les a terme.

Accions per a la gestió del temps Conseqüències positives
Establiment d’objectius Augmenta la motivació, es concentren esforços, es fixen terminis
Planificació Afavoreix una distribució òptima del temps
Presa de decisions S’organitzen les activitats segons la seva importància
Organització del dia S’estableix un pla d’acció
Utilització d’eines Facilita el desenvolupament del treball
Control d’interrupcions Augmenta la concentració