Omet navegació

Rebre telefonades

Les recomanacions fonamentals per rebre telefonades són seleccionar els moments per respondre i fer servir el contestador per rebre telefonades i respondre-les quan es consideri oportú.

 

També s’ha de dir quines telefonades es contestaran i establir filtres mitjançant la secretaria i altres col·laboradors, als quals s’han de donar criteris clars de quines telefonades s’atenen i quines es deriven.

Convé limitar el temps de la telefonada:

  • Expressant el motiu de la telefonada.
  • Responent amb brevetat.
  • Avisant de la durada de la conversa.
  • Acabant-la de manera educada.

És important preparar les telefonades amb la documentació necessària.

Per acabar, s’han de seleccionar els períodes per tenir connectat el mòbil i establir moments en els quals el mòbil estarà desconnectat i informar els interlocutors dels moments més adequats per localitzar-nos.