Omet navegació

Límits temporals

Per elaborar la planificació temporal és necessari establir els límits temporals de les tasques que es duen a terme. Els plans es poden distingir segons la seva durada en diversos tipus.

TIPUS DE PLA PERÍODE
A llarg termini Superior a 3 anys
A mitjà termini D’1 a 3 anys
A curt termini De 3 mesos a 1 any
Mensuals i setmanals Entre 1 any i 1 dia
Diaris Una jornada

 

Recordem que, per planificar a llarg termini, convé fer un quadre en el qual s’emmarquin els objectius i es descriguin les activitats, i assenyalar el temps estimat de realització, la seva prioritat, les persones responsables i la data d’acabament d’aquestes.