Omet navegació

Planificar tasques personals

La planificació global d’una activitat implica fer-ne la planificació temporal. Aquest és l’instrument que permetrà establir quan cal començar una activitat i quant temps serà necessari per dur-la a terme.

A l’hora de planificar el temps, pot ser útil seguir un esquema d’actuació que indiqui els passos més importants que s’han de fer. Els passos fonamentals són:

1. Establir fites i elaborar una llista de totes les activitats que s’han de dur a terme.
2. Calcular el temps necessari per a cada activitat.
3. Reservar temps per a imprevists.
4. Determinar la importància de cada activitat, establir prioritats, i avaluar el temps requerit i el temps disponible.

Un procediment útil en aquest sentit és l’anàlisi ABC:

- Tasques A. Tasques més importants i productives, que s’han de fer de manera immediata.
- Tasques B. Tasques d’importància mitjana, que es poden delegar.
- Tasques C. Tasques menys importants, generalment treballs rutinaris o la urgència dels quals en el temps és menor.

5. Emprar un instrument de planificació, com l’agenda.
6. Emprar sistemes de control per avaluar la trajectòria de la feina, sobretot en planificacions a mitjà i llarg termini.