Omet navegació

Objectius generals

La definició d’objectius generals —també anomenats d’orientació— serveix per establir les àrees en les quals, per l’interès que tenen per a la persona o amb vista al seu desenvolupament professional, es fixaran objectius estratègics per a la gestió del temps.

Hi ha dos tipus d’objectius generals:

  • Personals: estan relacionats amb valors com el prestigi, la riquesa, la independència, la salut o les relacions socials.
  • Professionals: estan relacionats amb l’adquisició de noves competències professionals, el desenvolupament de certes facetes professionals, la millora del rendiment en alguna àrea específica o el reconeixement professional.

S’ha de definir la importància de cadascun dels objectius generals per establir prioritats a l’hora de determinar la seqüència d’objectius estratègics que s’ha d’assolir.

S’ha de donar prioritat, per tant, als objectius estratègics tenint en compte els aspectes següents:

  • S’han de treballar els objectius estratègics que responen als objectius generals més importants.
  • S’ha de tenir en compte la sobrecàrrega de feina i l’estrès que pot anar associat a la consecució de cada objectiu estratègic.
  • És una bona pràctica començar amb objectius de menys rellevància i treballar després amb altres objectius més complexos o importants.