Omet navegació

2.1.1 DNI electrònic

El DNI electrònic (DNIe) és un document emès per la Direcció General de la Policia. A més d’acreditar físicament la identitat personal del seu titular permet:

  • Acreditar electrònicament i de forma inequívoca la seva identitat.

  • Signar digitalment documents electrònics, la qual cosa els atorga una validesa jurídica equivalent a la que proporciona la signatura manuscrita.

El DNIe incorpora un xip (circuit integrat), que conté les mateixes dades que apareixen impreses en la targeta del DNI (dades personals, fotografia, signatura digitalitzada i empremta dactilar digitalitzada) juntament amb els certificats d’Autenticació i de Signatura Electrònica.

D’aquesta manera, qualsevol persona pot realitzar múltiples gestions en línia de forma segura amb les administracions públiques, amb empreses públiques i privades, i amb altres ciutadans, a qualsevol hora i sense haver de desplaçar-se ni fer cues.

DNI

Per a més informació sobre el DNI electrònic es pot consultar la web de la Policia Nacional:

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_280

Així com el Portal de l’Administració Electrònica de la Administració General de l’Estat:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html