Omet navegació

6.1. Relació amb l'administració

Les persones físiques poden triar relacionar-se (tant en la presentació com en la recepció d'informació) amb l'administració de manera presencial o electrònica. En qualsevol moment poden canviar la seva decisió i passar de relacionar-se d'una manera a l'altre.

D'altra banda, han de relacionar-se obligatòriament de manera electrònica amb l'administració (tant en la presentació com en la recepció d'informació) els següents:

  • Persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etc.)

  • Entitats sense personalitat jurídica.

  • Els que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits que es duguin a terme en exercici d'aquesta activitat.

  • Els que representen un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que es facin amb aquestes per la seva condició d'empleat públic.