Omet navegació

2.1 Certificació digital

Un certificat digital no és més que un fitxer electrònic que conté informació per tal d'identificar el seu propietari. A més, demostra la relació entre la identitat del propietari del certificat i la seva clau de firma a través de la informació continguda en el certificat.

Contingut d'un certificat digital:

  • Dades de l'entitat certificadora, que és qui emet el certificat.

  • Clau pública del titular del certificat.

  • Detalls (atributs) del certificat: nom i llinatges del titular, número d'identificació, tipus, número de sèrie, vigència, etc.

Les obligacions del titular d'un certificat són:

  • Mantenir el certificat sota el seu control exclusiu.

  • Sol·licitar la revocació del certificat en cas d'incidència. La revocació implica que el certificat ja no serà operatiu.

Hi ha diverses maneres d’obtenir un certificat digital, ja que hi ha diverses entitats que ofereixen el servei de certificació: