Omet navegació

2.2 Autofirma

Autofirm@ és una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, gratuïta, i que tothom pot descarregar-se i utilitzar. Empra algun dels certificats electrònics explicats en els punts anteriors (DNI electrònic, certificat FNMT) per signar digitalment documents electrònics.

Es pot consultar més informació sobre Autofirma en l’enllaç següent:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html

Cal considerar que l’autofirma signa els documents electrònicament, però no en realitza la custòdia en un arxiu ni hi imprimeix un codi segur de verificació (CSV). Equivaldria a la signatura manuscrita actual.