Omet navegació

7. Apoderaments

La llei preveu que una persona pugui autoritzar un tercer per actuar en el seu nom davant les administracions i estableix la possibilitat de realitzar apoderaments apud acta, de manera presencial o electrònica. A més, estableix l’obligació que cada Administració pública disposi d’un registre electrònic general d’apoderaments, que ha de ser interoperable per permetre a totes les administracions públiques consultar els apoderaments.

Els apoderaments que s’inscriguin en aquests registres poden ser de tres tipus diferents segons l’àmbit sobre el qual es permet actuar a l’apoderat:

  • Davant qualsevol administració i per a qualsevol actuació administrativa.

  • Davant administracions concretes i per a qualsevol actuació administrativa.

  • Només per a tràmits o procediments específics d’una administració concreta.

Si una persona vol que algú la representi o pugui actuar en nom seu en algun dels tres casos presentats, ho pot fer de qualsevol de les tres formes següents:

  • Telemàticament: l’apoderament apud acta es pot atorgar per compareixença electrònica en la seu electrònica corresponent, fent ús dels sistemes de signatura electrònica previstos legalment.

  • Presencialment:

    • L’apoderament apud acta es pot atorgar per compareixença personal del poderdant en les oficines d’assistència en matèria de registres.

    • Es pot sol·licitar la inscripció del poder notarial en les oficines d’assistència en matèria de registres. Aquesta inscripció requereix la validació prèvia dels servei jurídic. Es preveu que aquests poders puguin ser consultables per l’empleat públic de forma electrònica per tal de poder verificar la seva vigència (servei de consulta de poders notarials).

L’atorgament d’un apoderament es fa des del Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Administració de l’Estat:

https://sede.administracion.gob.es/apodera/home.htm

clave