Omet navegació

6.2. Pràctica de les notificacions

Pel que fa a les notificacions, s'ha de notificar de manera exclusivament electrònica als obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

Referent a les persones físiques, no obligades a relacionar-se electrònicament, han de ser notificades en paper mentre no expressin la seva conformitat a ser notificats electrònicament. No obstant això, aquestes notificacions hauran de ser posades també a disposició de l'interessat de manera electrònica perquè pugui accedir al seu contingut de forma voluntària. Per aquest motiu se'ls ha de notificar de les dues maneres: de manera física i electrònica.

Les notificacions per mitjans electrònics s'entenen practicades en el moment en què es produeix l'accés al seu contingut. Per tant, s'ha de poder certificar d'una forma fefaent que el destinatari ha accedit al seu contingut. Això implica que un correu electrònic amb el contingut a notificar no és suficient i no es considera una notificació vàlida en cap cas . A aquest efecte, les notificacions electròniques s'envien a la Carpeta Ciutadana (de l'Administració General de l'Estat) de l'interessat que disposa dels sistemes d'autenticació i signatura suficients per poder-ho acreditar. Les notificacions també es poden realitzar en altres seus electròniques o carpetes ciutadanes de les seus electròniques de cada administració, però s'està treballant perquè la ciutadania pugui consultar-les totes des d'un sol punt únic de notificacions a nivell estatal.

Cal destacar que els destinataris de les notificacions poden facilitar una adreça electrònica en la qual se'ls avisi, no notifiqui , de la posada a disposició d'una notificació electrònica a la seva carpeta. D'aquesta manera, el destinatari rep un avís i no és necessari que vagi consultant periòdicament la carpeta ciutadana per saber si hi ha notificacions o no.

Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori o hagi estat expressament escollida per l'interessat, s'entén rebutjada quan han transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.

Per entrar a la Carpeta Ciutadana:

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Carpeta Ciutadana 

L’accés a la Carpeta Ciutadana requereix autenticació mitjançant certificat digital o Cl@ve .