Omet navegació

3. Registre electrònic únic

L'Administració de l'Estat proporciona una eina que permet realitzar entrades de registre adreçades a qualsevol administració, ja sigui estatal, autonòmica o local. És el Registro Electrónico Común (REC), accessible des del punt d'accés general de l'Administració de l'Estat, o bé des de l'adreça: https://rec.redsara.es/

L'accés al REC requereix autenticació mitjançant certificat digital o Cl@ve perquè per enregistrar, s'ha de signar al final.

Cal tenir present, tal com destaca la pantalla d'inici del REC, que:

Si se envían a través de este Registro Electrónico solicitudes, escritos y comunicaciones para las cuales ya existe un procedimiento electrónico específico o un formulario normalizado en las sedes electrónicas competentes de las Administraciones Públicas destinatarias, su registro podrá ser RECHAZADO.
Registro Electrónico